Zastosowanie PRISM

Jedno narzędzie – wiele możliwości

PRISM Brain Mapping to obecnie najbardziej wszechstronne, trafne i skuteczne narzędzie, służące do identyfikowania i mapowania preferowanych przez ludzi zachowań. PRISM Brain Mapping zostało zaprojektowane specjalnie dla potrzeb zmieniającego się świata biznesu. Narzędzie to wykorzystuje najnowsze odkrycia współczesnej neurologii do osiągania ponadprzeciętnych wyników w sferze osobistej i zawodowej. Uniwersalność i dokładność PRISM Brain Mapping pozwala na jego szerokie wykorzystanie w obszarze HR, którego przykłady znajdziecie Państwo poniżej.

W jakich obszarach możesz wykorzystać PRISM?

ROZWÓJ LIDERÓW

PRISM umożliwia wszechstronne ujęcie stylów i wzorców zachowań lidera. Mapa PRISM daje wyraźne wskazówki, w jaki sposób Lider preferuje działać w codziennych sytuacjach zawodowych, jak również w momentach silnej presji, gdy liczy się czas, a gra toczy się o dużą stawkę.

Dzięki PRISM Liderzy lepiej poznają siebie i swój styl kierowania, dzięki czemu mogą stać się bardziej uważni na to, w jaki sposób postrzegają ich współpracownicy, szefowie (jeżeli ich mają), jak również inni interesariusze firmy.

Liderzy w oparciu o swoją „Mapę PRISM” mogą pracować – samodzielnie lub z coachem, nad nabywaniem kompetencji oraz ćwiczeniem takich postaw i zachowań, dzięki którym zwiększą swoje możliwości osiągnięcia sukcesu w danej branży, organizacji, czy zespole. Zyskują także wiedzę o tych zachowaniach, które mogą być postrzegane przez innych negatywnie i w konsekwencji zmniejszających skuteczność w działaniu.

PRISM stanowi wsparcie również dla przyszłych Liderów, czyli osób które aspirują do samodzielnego zarządzania zespołem. Analizując swoją „Mapę” mogą lepiej przygotować się do nowej roli i pracować nad rozwijaniem i nabywaniem kompetencji liderskich pożądanych przez organizację i niezbędnych do sukcesu w roli Lidera.
„Mapa” PRISM stanowi doskonałe wsparcie zarówno dla tych osób, które pierwszy raz będą piastować stanowisko kierownicze, jak również dla tych, które planują rozwinąć się na kolejnych szczeblach zarządzania. Każdy awans w strukturze firmy wymaga wypracowania zestawu kompetencji wymaganych w danej roli, zgodnie z treścią tej roli oraz kulturą organizacji.

PRISM stanowi wsparcie również dla przyszłych Liderów, czyli osób które aspirują do samodzielnego zarządzania zespołem. Analizując swoją „Mapę” mogą lepiej przygotować się do nowej roli i pracować nad rozwijaniem i nabywaniem kompetencji liderskich pożądanych przez organizację i niezbędnych do sukcesu w roli Lidera.
„Mapa” PRISM stanowi doskonałe wsparcie zarówno dla tych osób, które pierwszy raz będą piastować stanowisko kierownicze, jak również dla tych, które planują rozwinąć się na kolejnych szczeblach zarządzania. Każdy awans w strukturze firmy wymaga wypracowania zestawu kompetencji wymaganych w danej roli, zgodnie z treścią tej roli oraz kulturą organizacji.

PRISM daje także Liderom możliwość lepszego poznania członków ich „drużyny”, dzięki zapoznaniu się z ich „Mapami”. Prowadzi to do głębszego zrozumienia, a czasem wręcz odkrycia, preferencji i talentów ludzi, by powierzać im takie zadania, w których jak najpełniej będą się realizować. Dzięki znajomości „Map” członków swojego zespołu, Lider będzie miał większe możliwości dostosowywania swojego stylu działania do potrzeb współpracowników – a zatem do bardziej skutecznego motywowania i inspirowania ich do wspólnej pracy.
Tego typu działania zapobiegają zjawiskom wypalenia zawodowego pracowników oraz absencji i fluktuacji kadr, a także wychodzą naprzeciw innowacyjnemu trendowi „turkusowego zarządzania”.

PRISM daje także Liderom możliwość lepszego poznania członków ich „drużyny”, dzięki zapoznaniu się z ich „Mapami”. Prowadzi to do głębszego zrozumienia, a czasem wręcz odkrycia, preferencji i talentów ludzi, by powierzać im takie zadania, w których jak najpełniej będą się realizować. Dzięki znajomości „Map” członków swojego zespołu, Lider będzie miał większe możliwości dostosowywania swojego stylu działania do potrzeb współpracowników – a zatem do bardziej skutecznego motywowania i inspirowania ich do wspólnej pracy.
Tego typu działania zapobiegają zjawiskom wypalenia zawodowego pracowników oraz absencji i fluktuacji kadr, a także wychodzą naprzeciw innowacyjnemu trendowi „turkusowego zarządzania”.

Znajomość atutów i naturalnych kompetencji współpracowników, jak również zachowań przez nich unikanych, daje możliwość optymalnego przydzielania przez Lidera ról w projektach i tym samym zwiększa szanse ich powodzenia.

Realizacja wizji Lidera, czy przeprowadzenie projektu, nie jest możliwa bez aktywnego udziału jego zespołu. PRISM wspiera Liderów w tym, by angażować cały zespół i podchodzić holistycznie do każdego człowieka – by motywować ludzi do osiągnięcia pełni ich potencjału i wzmacniać pozytywne relacje w zespole.

Program Lider PRISM realizowany jest na trzech poziomach:

Liderzy na najwyższym szczeblu zarządzania – Managers of Managers

Liderzy operacyjni – Managers of People

Przyszli liderzy, przygotowujący się do nowej roli

Każdy z programów opiera się na 8 modułach, w ramach których dedykowany ekspert PRISM pracuje z grupą oraz indywidualnie z każdym uczestnikiem. Poziom i specyfika zadań warsztatowych jest dopasowany do stopnia zaawansowania grupy.

Program jest zakończony raportem podsumowującym dla każdego uczestnika i może być kontynuowany w formie „check-pointów” rozwojowych w trzech obszarach: 1.Kompetencje -2.Postawy – 3.Cele z coachem PRISM.

Kompetencje

Postawy

Cel

Na główne moduły programu Lider PRISM składają się:

Diagnostyka indywidualna PRISM zakończona Raportem Profesjonalnym lub (opcjonalnie) assessment PRISM 360 z udziałem obserwatorów z wewnątrz lub/i zewnątrz organizacji.

Sesja Feedback PRISM z certyfikowanym ekspertem, w zakresie wyników zawartych w Raporcie Profesjonalnym lub assessmencie PRISM 360.

Warsztat PRISM Leadreship z grupą uczestników objętych programem, w ramach którego ćwiczymy umiejętności zarządzania adaptacyjnego i transformacyjnego, czyli: sprawnej współpracy w „zwinnych” zespołach z zachowaniem strategicznych kierunków działania.

Indywidualna praca z coachem PRISM w obszarze: Kompetencje – opracowanie „Action Planu” rozwoju kompetencji kluczowych i nabywania wiedzy.

Warsztat komunikacji pro-aktywnej, w ramach którego ćwiczymy umiejętności skutecznej komunikacji inicjującej działanie, czyli: wzmacnianie „akcyjności” w zespołach, zamiast zatrzymywania się na sformułowaniu wniosków, czy idei.

Indywidualna praca z coachem PRISM w obszarze: Postawy – opracowanie „Action Planu” systematycznej i skutecznej pracy nad postawami do zmiany lub wdrożenia.

Warsztat „wzajemnych inspiracji”, w ramach którego uczymy się przyjmować i udzielać konstruktywną informację zwrotną, prowadzącą do wdrożenia kultury ciągłej zmiany i doskonalenia.

Indywidualna praca z coachem PRISM w obszarze: Cele – opracowanie „Action Planu” osiągnięcia kluczowych celów w organizacji.

REKRUTACJA

PRISM jest szeroko wykorzystywany w programach rozwojowych dla obecnych i przyszłych liderów, wzmacniając ich możliwości w zarządzaniu „zwinnymi” zespołami projektowymi, jak również dużymi organizacjami o złożonych strukturach macierzowych.

„Bez wątpienia istnieje specyficzny zestaw zachowań, który skutkuje optymalnymi wynikami na danym stanowisku pracy. Wszystko, co nam potrzebne to mechanizm, który umożliwi organizacjom identyfikację tego zestawu zachowań.”

Profesor Robin Stuart-Kotze, Psycholog Organizacji

PRISM – Narzędzie rekrutacyjne on-line 21 wieku
PRISM w rekrutacjach generuje wszechstronne, w pełni dopasowane do potrzeb klienta raporty, które są łatwe do zrozumienia i dostarczają pełny obraz stopnia dopasowania kandydata do danej roli.

Proste

Szybkie

Dokładne

Czym jest PRISM w rekrutacjach?

Wszyscy rekruterzy wiedzą, że sukces polega na dobraniu właściwej osoby do konkretnego stanowiska pracy każdorazowo, za pierwszym razem. Trudność stanowi to, jak to zrobić!

Obecnie rynek pracy staje się coraz bardziej złożony, dlatego też trafna identyfikacja kandydatów posiadających potencjał do osiągania wysokiego poziomu wyników także stała się trudniejsza. Kluczowym wyzwaniem dla rekruterów staje się odróżnianie tych kandydatów, którzy poradzą sobie dobrze na rozmowie kwalifikacyjnej, od tych którzy poradzą sobie dobrze na danym stanowisku. Często ci kandydaci mogą być bardzo różni.

W przeciwieństwie do większości narzędzi służących ocenie kandydatów, PRISM nie bazuje na ogólnych, uniwersalnych benchmarkach. Benchmark jest tworzony w oparciu o analizę wszystkich tych charakterystyk, które umożliwiają osiąganie ponadprzeciętnych wyników przez najlepszych pracowników, zatrudnionych na stanowiskach podlegających benchmarkowi.

Poprzez przeprowadzenie prostego procesu on-line, poprzez platformę PRISM, rekruterzy i ich zespoły mogą tworzyć dokładne benchmarki stanowiskowe, a także z łatwością dzielić się nimi z zespołem.

Wykorzystując PRISM możesz dokładnie, łatwo i szybko ocenić wszystkich aplikantów on-line porównując ich z Benchmarkiem oraz zobaczyć, jak oni wypadają na tle kluczowych wymogów dla danego stanowiska.
Benchmarking Stanowiska polega na zidentyfikowaniu kluczowych czynników, które umożliwią osobie zatrudnionej na danym stanowisku osiąganie ponadprzeciętnych wyników pracy. Stworzenie adekwatnego benchmarku stanowi pierwszy niezbędny krok na drodze do zatrudnienia właściwej osoby. Nie chodzi w tym przypadku po prostu o opis stanowiska, czy roli, ale w większym stopniu o identyfikację DNA gwarantującego sukces na danym stanowisku.

PRISM w rekrutacjach wykorzystuje dwie metody

Benchmark tworzony jest na podstawie map osób osiągających ponadprzeciętne rezultaty na danym stanowisku pracy lub w danej roli.

Tworzenie benchmarku przez Praktyka PRISM oraz specjalistów HR przy wykorzystaniu „Benchmark Plannera” on-line. Metoda taka jest rekomendowana w przypadku rekrutacji wąskiej, nowo utworzonej roli lub rekrutacji na stanowisko specjalistyczne/menedżerskie.

 ‘The Business Times’, 4 Marca 2014: „Wyniki badań wskazują na to, że jeżeli benchmarki są przeprowadzane prawidłowo, wydajność w firmie zwiększa się o 30%, a retencja pracowników o 50%. Wydajność wzrasta, ponieważ preferowane zachowania wybranej osoby oraz jej kompetencje są dopasowane do wymagań stanowiska.”

 ‘The Business Times’, 4 Marca 2014: „Wyniki badań wskazują na to, że jeżeli benchmarki są przeprowadzane prawidłowo, wydajność w firmie zwiększa się o 30%, a retencja pracowników o 50%. Wydajność wzrasta, ponieważ preferowane zachowania wybranej osoby oraz jej kompetencje są dopasowane do wymagań stanowiska.”

W większości przypadków PRISM w rekrutacjach jest stosowany po tym, jak kandydat został sprawdzony pod względem kwalifikowalności na dane stanowisko, co oznacza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Firmy mogą następnie zaoszczędzić czas i pieniądze poprzez zapraszanie na rozmowy kwalifikacyjne tylko takich kandydatów, których profile wygenerowane przez PRISM pokrywają się z benchmarkiem wymaganym do osiągania ponadprzeciętnych wyników w tej pracy. Zapewniamy skuteczne, oparte na preferencjach behawioralnych kandydata pytania do wykorzystania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

PRISM w rekrutacjach wykorzystuje tylko takie benchmarki, które zostały stworzone przez danego pracodawcę na potrzeby konkretnych ról. PRISM nie zaleca stosowania uniwersalnych szablonów benchmarkowych w firmach. Dla przykładu, benchmark dla roli ‘księgowego’ w małej firmie prywatnej najczęściej będzie bardzo różnić się od benchmarku dla roli ‘księgowego’ w dużej korporacji. PRISM koncentruje się na kluczowych cechach tych osób, które posiadają ścieżkę ponadprzeciętnych wyników w konkretnych rolach w organizacji.

COACHING INDYWIDUALNY ORAZ ZESPOŁOWY

Istotnym elementem w pracy coachingowej jest określenie bieżącej sytuacji, w jakiej znajduje się Klient procesu coachingu. Stanowi to punkt wyjściowy w procesie zmiany. PRISM pozwala określić bieżącą sytuację Klienta z ponad 90% trafnością, co oznacza że „Mapy” PRISM przedstawiają dobrze odwzorowaną „fotografię” jego sytuacji w momencie wypełniania kwestionariusza.
Położenie „Map” PRISM względem siebie – a w szczególności położenie Mapy Adaptacyjnej (sytuacyjnej, dynamicznej) względem Mapy Bazowej (naturalnej), wskazuje w jakim stopniu Klient procesu coachingu wykorzystuje swój naturalny potencjał, a także czy i na ile przekracza swoje naturalne zdolności, wykonując zadania, w których nie czuje się spełniony.

Patrząc na położenie „Map” PRISM na diagramie coach może wyraźnie zobaczyć, w jakich przypadkach i sytuacjach Klient prawdopodobnie odczuwa dyskomfort albo frustrację. Trudno jest oczekiwać, że „Mapy” PRISM będą w 100% nakładać się na siebie, jednak znaczne dysproporcje między „Mapami” wskazują na konieczność pogłębionej analizy sytuacji Klienta, która najczęściej prowadzi do zmiany jego kierunków działania.

Innymi słowy – sam kształt oraz położenie „Map” PRISM względem siebie, najczęściej stanowi odpowiedź, dlaczego Klient zdecydował się poszukać wsparcia u coacha.

„Mapa” Bazowa PRISM, wskazująca na naturalne zasoby Klienta, pomaga coachowi w nawiązaniu głębszej relacji coachingowej. Świadomość profilu Klienta ułatwia coachowi dostosowanie stylu prowadzenia sesji, jak również aktywności czy ćwiczeń do jego preferencji.

PRISM pomaga także coachom w ich własnym rozwoju profesjonalnym. Wyższa świadomość wzorców zachowań może bardzo pomóc coachom w doskonaleniu umiejętności i nabywaniu niezbędnych kompetencji, oczekiwanych przez Klientów. To szczególnie cenna pomoc dla początkujących coachów oraz studentów kierunków związanych z coachingiem.

Warto mieć na względzie to, że renomowane akademie coachingu, takie jak The London Coaching Academy, jak również organizacje zajmujące się rozwojem zawodowym – jak na przykład The Centre of Creative Leadreship, rekomendują rozpoczynanie każdego procesu rozwojowego od diagnozy przy pomocy sprawdzonego narzędzia o wysokim poziomie trafności i rzetelności pomiaru.

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI

Identyfikacja silnych stron pracownika umożliwiająca dopasowanie go do powierzanych mu zadań oraz ról zawodowych, a także tworzenie ścieżek dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.

Dzięki PRISM otrzymamy całą gamę kluczowych danych, które pomogą zarówno w rozwoju kariery zawodowej, jak i poprawie jakości relacji międzyludzkich. Będziemy bardziej świadomi swoich kompetencji i obszarów wymagających rozwoju.

Praktyk PRISM podpowie jak w największym stopniu wykorzystać raport, jak  spojrzeć na swoją sytuację, zinterpretować ją, dalej trenować swoje zachowania, modelować je w konkretnym kierunku.

PRISM jest oparty na wynikach badań neurologów, którzy udowodnili, że mózg jest neuroplastyczny, czyli zmienia się. Do niedawna uważano, że mózg po osiągnięciu formy dorosłej pozostaje praktycznie taki sami, czyli że ludzie się właściwie nie zmieniają. Okazuje się, że jest to błędny pogląd, a nasz mózg dzisiaj jest już pod względem fizycznym inny, niż był wczoraj.  Oczywiście nasze   naturalne preferencje nie zmieniają się drastycznie, aczkolwiek przy traumach, urazach, wydarzeniach szokujących czy gwałtownych zmianach życiowych może się zdarzyć, że mózg zmieni swoje preferencje naturalne. Wspomniane wyniki badań dowodzą także, że mamy duży wpływ na zmianę naszych zachowań, możemy je modelować, kreować. Jeżeli będziemy odpowiednio pracować nad naszymi zachowaniami to możemy wiele zyskać, np. być lepszym liderem, menedżerem, partnerem czyli mamy możliwość dostosować swoje zachowania do innych osób i sytuacji.

Menedżer, który pozna PRISM będzie świadomy, że wystarczy zmiana jednego czy dwóch zadań albo w ogóle zamiana osób, by praca była bardziej wydajna. Dla pracownika prowadzi to w linii prostej do zwiększenia poziomu motywacji i satysfakcji z pracy, dla firmy – do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów. Nie od dziś specjaliści HR i menedżerowie wiedzą, że największą wartość dodaną organizacji buduje się na silnych stronach jej uczestników.

Umiejętne zarządzanie kompetencjami pracownika, jest jeszcze bardziej skuteczne jeżeli sam menedżer wie na jakim poziomie samoświadomości on sam się znajduje, a to jest możliwe właśnie dzięki raportowi PRISM.

KOMUNIKACJA

W pracy chcemy być przede wszystkim skuteczni i osiągać założone cele, jednak bardzo istotna dla satysfakcji z pracy jest także atmosfera i pozytywne relacje ze współpracownikami. Otwarta komunikacja i wzajemne zrozumienie budują silne relacje w zespole oraz wspomagają osiąganie celów biznesowych. PRISM pomaga lepiej zrozumieć wzorce działania oraz style komunikacji w różnych kontekstach i sytuacjach.

Warto pamiętać o tym, że ludzie często „przełączają się” pomiędzy swoimi naturalnymi preferencjami w zachowaniach korzystając z tych, które przyniosą im największą wartość dodaną w danej sytuacji. Jeżeli więc w pracy mają za zadanie przeprowadzić warsztaty albo wystąpić przed grupą kolegów prezentując nowy pomysł, zapewne „skorzystają” z preferencji do zachowań inicjujących. Natomiast w przypadku, gdy otrzymają zadanie z krótkim terminem wykonania, wymagające wniesienia wkładu również przez inne osoby, mogą skorzystać z preferencji do zachowań wykonawczych, wiążących się z „dowożeniem” rezultatów. W obu tych przypadkach będą inaczej się komunikować i będą też inaczej postrzegani przez współpracowników.

Warto pamiętać o tym, że ludzie często „przełączają się” pomiędzy swoimi naturalnymi preferencjami w zachowaniach korzystając z tych, które przyniosą im największą wartość dodaną w danej sytuacji. Jeżeli więc w pracy mają za zadanie przeprowadzić warsztaty albo wystąpić przed grupą kolegów prezentując nowy pomysł, zapewne „skorzystają” z preferencji do zachowań inicjujących. Natomiast w przypadku, gdy otrzymają zadanie z krótkim terminem wykonania, wymagające wniesienia wkładu również przez inne osoby, mogą skorzystać z preferencji do zachowań wykonawczych, wiążących się z „dowożeniem” rezultatów. W obu tych przypadkach będą inaczej się komunikować i będą też inaczej postrzegani przez współpracowników.

Ponieważ mózg jest plastyczny, ludzie w toku codziennej pracy adaptują swoje naturalne preferencje w odpowiedzi na wymogi sytuacji. Jednak w sytuacjach silnego stresu często powracają nieświadomie do preferencji naturalnych, których ujawnienie nie zawsze niesie z sobą pozytywny efekt. Na przykład, bardzo silna naturalna preferencja do zachowań oceniających, która w typowym dniu pracy jest stonowana, w momentach stresu może być bardziej nasilona i tym samym – odbierana przez współpracowników jako nadmierne krytykowanie.

Podświadome korzystanie z naturalnych wzorców zachowań w sytuacji silnego stresu występuje z powodu wysokiego poziomu aktywności ciała migdałowatego w mózgu stanowiącego element układu limbicznego, którego aktywność powoduje „alarm” i działanie instynktowne, w miejsce przemyślanego (efekt „zalania emocjonalnego).

Ponieważ mózg jest plastyczny, ludzie w toku codziennej pracy adaptują swoje naturalne preferencje w odpowiedzi na wymogi sytuacji. Jednak w sytuacjach silnego stresu często powracają nieświadomie do preferencji naturalnych, których ujawnienie nie zawsze niesie z sobą pozytywny efekt. Na przykład, bardzo silna naturalna preferencja do zachowań oceniających, która w typowym dniu pracy jest stonowana, w momentach stresu może być bardziej nasilona i tym samym – odbierana przez współpracowników jako nadmierne krytykowanie.

Podświadome korzystanie z naturalnych wzorców zachowań w sytuacji silnego stresu występuje z powodu wysokiego poziomu aktywności ciała migdałowatego w mózgu stanowiącego element układu limbicznego, którego aktywność powoduje „alarm” i działanie instynktowne, w miejsce przemyślanego (efekt „zalania emocjonalnego).

Mapy PRISM pokazują, z których preferencji behawioralnych dana osoba skorzysta podczas typowego dnia pracy w swoim zespole, a z których w sytuacji silnego stresu. Te preferencje mogą się znacznie między sobą różnić, a nawet mogą być przeciwstawne, co powoduje niekiedy zaskoczenie współpracowników osoby, która z „misia pluszowego” przeobraża się w „misia polarnego”. PRISM tłumaczy i obrazowo pokazuje, dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób możemy pracować w obszarze adaptacji swoich zachowań w środowisku pracy.

Mając świadomość własnych naturalnych wzorców zachowań, jak również stopnia ich adaptacji w pracy, możemy przeanalizować ich możliwy wpływ na naszych współpracowników. Dzięki PRISM menedżerowie mają możliwość skutecznie zarządzać komunikacją w swoim zespole, mądrze moderować dyskusje i tworzyć silne, transparentne relacje.

Największą wartość dodaną dla menedżerów przynosi analiza naturalnych i adaptacyjnych preferencji własnych oraz swoich współpracowników. Daje to możliwość dostosowania stylu i form komunikacji do oczekiwań zespołu lub poszczególnych osób – by zwiększyć skuteczność działania.  

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping