FAQ

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje,

Co bada/mierzy PRISM?

PRISM to zestaw zaawansowanych narzędzi on-line, umożliwiających rzetelną diagnostykę zespołów oraz osób indywidualnych – pod kątem preferowanych wzorców postępowania (zachowań), prezentowanych postaw oraz naturalnych atutów. Dzięki diagnozie PRISM można jasno wskazać obszary, które wymagają pracy lub rozwoju, w celu zwiększenia skuteczności działania ludzi, zespołów, a dzięki temu – całych organizacji.
Ciekawym wyróżnikiem PRISM jest to, że mierzy 8 wymiarów, związanych z preferowanymi przez ludzi zachowaniami, odnosząc ten pomiar także do różnych kontekstów sytuacyjnych oraz poziomu natężenia zachowań ludzi (od unikanego do bardzo nasilonego). Są to następujące wymiary:
• Innowacyjny,
• Inicjujący,
• Wspierający,
• Koordynujący,
• Rywalizujący,
• Wykonawczy,
• Szczegółowy,
• Oceniający.
Daje to wszechstronny i wielowymiarowy obraz zachowań badanej osoby, lub też sytuacji całego zespołu, który stanowi punkt startowy dla programów rozwojowych.
PRISM mierzy także 26 kluczowych preferencji ludzi w środowisku pracy w 7 różnych kategoriach, takich jak: praca zespołowa, troska o innych, podejmowanie ryzyka, zdolność do adaptacji, determinacja w dążeniu do celu. Jest to niezmiernie istotne w procesie rekrutacji, którego celem jest jak najlepsze dopasowanie kandydata do wymogów działania firmy, jednocześnie uwzględniając możliwości rozwoju jego talentów.
PRISM obrazuje zachowania na trzech Mapach – mapie zachowań naturalnych (bazowej), Mapie zachowań społecznych (zgodności) oraz Mapie zachowań w danej sytuacji zawodowej (adaptacyjna).
Dzięki diagnozie PRISM możemy przeanalizować, w jaki sposób dana osoba jest postrzega przez innych na co dzień, jak również – na ile potrafi adaptować (zmieniać) swoje naturalne zachowania w odpowiedzi na wymogi danej sytuacji zawodowej. Mapa PRISM pokaże także na ile dana osoba zmienia swoje naturalne zachowanie oraz czy nie jest zagrożona „wypaleniem zawodowym”.
W Raporcie PRISM znajdziemy oprócz Map także wynik pomiaru poziomu inteligencji emocjonalnej, odporności psychicznej, introwersji / ekstrawersji oraz cech tak zwanej „Wielkiej Piątki”.
PRISM posiada kilka dodatkowych udogodnień. Na przykład, umożliwia przeprowadzenie procesu oceny 360 stopni z możliwością włączenia do oceny unikalnych kompetencji organizacji, a także dobraniem żądanej przez Klienta procesu skali pomiaru. PRISM daje także możliwość stworzenia Map kompetencji dla zespołów oraz przeprowadzenie benchmarkingu zespołowego. Mierzy efektywność zespołów oraz jakość relacji interpersonalnych.

Jak wykorzystać efekty badania PRISM w firmie?

PRISM jest pomocą zarówno w rozwiązywaniu sytuacji problemowych, jak i planowania działań rozwojowych w firmie. Poznanie preferencji w zachowaniach ludzi, a także stopnia ich natężenia bądź unikania, stanowi solidną podstawę do budowania wysokowydajnych zespołów oraz tworzenia i utrzymywania pozytywnych relacji między ludźmi.
Główne obszary, w jakich można wykorzystać narzędzia PRISM to:
• rekrutacja zewnętrzna oraz wewnętrzna,
• planowanie ścieżek rozwoju i karier pracowników,
• budowanie wysokowydajnych zespołów i zarządzania projektami,
• coachingu grupowego i indywidualnego,
• rozwiązywanie konfliktów i przeciwdziałanie sytuacjom stresogennym.
Nawet długotrwała współpraca z kimś nie gwarantuje, że dobrze poznamy daną osobę i trafnie określimy jej talenty. Ponieważ ludzie w środowisku pracy adaptują swoje zachowania, aby sprostać wymogom roli lub sytuacji, dobrze jest wykorzystać narzędzie PRISM, aby poznać naturalne preferencje ludzi, z którymi pracujemy. Jest to szczególnie ważne, gdy pełnimy rolę lidera.
Dzięki PRISM możemy dowiedzieć się wielu rzeczy o sobie, o współpracownikach czy szefie – co pozwoli tworzyć lepsze relacje oraz osiągać wyższy poziom wyników pracy. Jako lider – dobrze jest wiedzieć także co motywuje ludzi, jakie są ich potrzeby i jaka ścieżka rozwoju pozwoliłaby im w pełni „rozwinąć skrzydła”.

Czym PRISM różni się od innych narzędzi dostępnych na rynku?

PRISM to jedyne tak wszechstronne narzędzie na rynku, które jest oparte na neuronauce i wykorzystywane w skali globalnej. Ze względu na silne naukowe podstawy, PRISM nie opiera się na modelu teoretycznym, ale na wynikach badań międzynarodowego środowiska neurobiologów. Charakteryzuje go także najwyższy poziom trafności na rynku, powyżej 90% dla każdego z 8 wymiarów PRISM.
PRISM nie klasyfikuje ludzi na „typy”, lecz wskazuje na to, że zachowują się różnie w różnych sytuacjach. Każdy z nas posiada pewien „koszyk” zachowań i korzysta z takich, które w danej sytuacji wydają się być najbardziej skuteczne. PRISM obrazuje stopień modyfikacji (adaptacji) naturalnie preferowanych zachowań w odpowiedzi na wymogi sytuacji czy roli zawodowej.
PRISM obrazuje także takie elementy zachowań, które – zbyt nasilone, mogą spowodować negatywny odbiór naszych zachowań. Na „Mapie” PRISM możemy znaleźć także takie zachowania, których z natury unikamy, co może być sygnałem, nad czym warto popracować, by osiągnąć sukces w pracy oraz w życiu prywatnym.
PRISM otwiera drzwi do rozwoju, ponieważ jedną z udowodnionych podstaw neuronauki jest plastyczność mózgu, która oznacza że nawet w wieku dojrzałym można uczyć się nowych, wartościowych umiejętności.
PRISM jest także narzędziem subtelnym, wyróżniającym 8 wymiarów zachowań i 26 kluczowych preferencji środowiska pracy w 7 różnych kategoriach. Daje możliwość wygenerowania 3 „Map” preferencji, zależnych od sytuacji i uzupełnienia ich także o mapy obserwatorów. PRISM skaluje natężenie zachowań od 0 – czyli zachowania unikanego do 100 – czyli zachowania silnie preferowanego.
W raporcie PRISM zawarte są dodatkowo wyniki pomiarów: Inteligencji Emocjonalnej, Wielkiej Piątki i Odporności Psychicznej, co umożliwia analizę naturalnych cech osoby.

Czy PRISM jest narzędziem trafnym i rzetelnym psychometrycznie?

PRISM spełnia bardzo wysokie kryteria w zakresie trafności i rzetelności psychometrycznej. Jest to cecha profesjonalnych narzędzi, dzięki którym mamy pewność, że uzyskane informacje są zgodne z rzeczywistością. Poza trafną oceną stanu obecnego, pozwala także z bardzo wysokim prawdopodobieństwem przewidywać, jak dana osoba będzie funkcjonować w przyszłości w określonych sytuacjach zawodowych i prywatnych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie opisującej rzetelność 
 

Czy wynik badania PRISM jest stały w czasie?

Wyniki uzyskane przy wykorzystaniu techniki test-retest potwierdzają wysoką stabilność pomiarów kwestionariuszem PRISM. Stosowana do sprawdzania narzędzi pomiaru technika test-retest pozwala odpowiedzieć na pytanie o to, jak stabilne (powtarzalne) w czasie są wyniki otrzymywane za pomocą konkretnego badania. Im większa jest zgodność pomiędzy wynikami pierwszego i drugiego pomiaru, w tym większym stopniu możemy traktować narzędzie jako rzetelne pomiarowo.
W przypadku PRISM otrzymano następujące wyniki dla poszczególnych 8 wymiarów:
Innowacyjny 0,83
Inicjujący 0,94
Wspierający 0,83
Koordynujący 0,84
Rywalizujący 0, 84
Wykonawczy 0,78
Szczegółowy 0,87
Oceniający 0,85

Czy wynik badania może być dobry lub zły?

Choć badanie PRISM odbywa się za pomocą kwestionariusza on-line, należy zaznaczyć wyraźnie, że PRISM to nie „test”, w którym występują „dobre” lub „złe” odpowiedzi. Nadrzędnym celem badania PRISM jest dostarczenie informacji dotyczących preferowanych przez daną osobę, albo zespół, zachowań w danym kontekście sytuacyjnym. Żadnego zachowanie nie należy określać jako z gruntu „dobre” lub „złe”, a co najwyżej bardziej lub mnie dostosowane do zadanej sytuacji.
Należy pamiętać o tym, że w przypadku braku dopasowania wzorców zachowania danej osoby na przykład do kultury organizacji, specyfiki branży, czy roli zawodowej, to pracownik jest w największym stopniu obciążony koniecznością nadmiernej adaptacji tych zachowań, co może prowadzić do problemu wypalenia zawodowego. Z tego powodu diagnostyka naturalnych wzorców zachowań powinna stanowić niezbędny element każdego procesu rekrutacyjnego.

Czy wynik badania może być niejednoznaczny lub zniekształcony?

Może się tak zdarzyć. Takie sytuacje mogą być spowodowane między innymi: pośpiechem w wypełnianiu kwestionariusza, brakiem koncentracji, nadmiernym akcentowaniem społecznie pożądanych zachowań i postaw, nadmiernym analizowaniem odpowiedzi przed ich udzieleniem, jak również brakiem wiedzy w zakresie wymogów roli zawodowej (nowa praca, nowy zespół, nowy szef). Wypełniając kwestionariusz PRISM należy mieć na względzie, że da on spójne rezultaty tylko wówczas, gdy jest odpowiedzi będą rzetelne i szczere. Z tego względu rekomendujemy wypełnianie kwestionariusza PRISM co najmniej 3 miesiące po zmianie (pracy, roli).

Do weryfikacji spójności otrzymanych odpowiedzi służy między innymi wskaźnik SKEW (im wyższy poziom wskaźnika, tym niższy poziom spójności odpowiedzi). Wysoki poziom wskaźnika SKEW powinien zwrócić uwagę zwłaszcza w procesie rekrutacji.

 

 

Kto będzie miał dostęp do państwa wyników?

(Praktyk PRISM) oraz osoby, które wyraziły zgodę na wypełnienie kwestionariusza PRISM. Żadne osoby postronne nie mają dostępu do wyników PRISM. Raporty po przekazaniu osobie badanej są kasowane z bazy administratora, dzięki czemu mogą być Państwo jeszcze większą pewność bezpieczeństwa.
Rekomendujemy, aby osoby wykonujące badanie PRISM Personal i Professional otrzymały informację zwrotną od osoby certyfikowanej w zakresie korzystania z narzędzi PRISM. Pozwoli to lepiej zrozumieć wynik. Raport PRISM Foundation nie wymaga informacji zwrotnej.
 

Jak szybko otrzymuje się raport?

Raport PRISM jest generowany przez Praktyka PRISM, który realizuje usługę dla Państwa. Raport zostaje przekazany bezpiecznymi kanałami elektronicznymi lub do rąk własnych w zabezpieczonej kopercie.
W przypadku przekazania Raportu drogą mailową, Praktyk PRISM dostarcza Raport dnia następnego po wypełnieniu kwestionariusza lub też w wyznaczonym dniu szkolenia/sesji coachingowej.

Do czego jest mi potrzebne szkolenie certyfikacyjne?

Udział w Szkoleniu certyfikacyjnym i otrzymanie certyfikatu (po zdaniu egzaminu) uprawnia do samodzielnego korzystania z zestawu narzędzi diagnostycznych PRISM BRAIN MAPPING.
Podczas szkolenia certyfikacyjnego Praktyk PRISM:
• zdobędzie wiedzę o naukowych podstawach narzędzi PRISM,
• nauczy się posługiwać narzędziami PRISM: PRISM PROFESSIONAL, PRISM PERSONAL, Talent Finder, Benchmark Planner, 360 feedback, Team Diagnostic,
• pozna możliwości wykorzystania narzędzi PRISM w swojej firmie: rekrutacji, rozwoju, coachingu, budowania zespołów, tworzenia ścieżek karier
• wprowadzi model i narzędzia PRISM do projektów szkoleniowych, coachingowych i programów talentowych,
• dowie się, w jaki sposób interpretować raporty i prowadzić sesje feedback PRISM,
• uzyska MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT PRAKTYKA PRISM,
• uzyska 100 jednostek PRISM na start, by móc poćwiczyć wykorzystywanie narzędzi.

Czy do stosowania narzędzi PRISM brain mapping konieczne jest wykształcenie psychologiczne?

NIE, nie jest wymagane wykształcenie psychologiczne. PRISM to zestaw narzędzi z obszaru zarządzania, które mające na celu zwiększenie efektywności osób i całych organizacji.
W celu poprawnej interpretacji raportów PRISM Personal i Professional zalecamy skorzystanie z konsultacji certyfikowanego praktyka PRISM.

Reprezentuje firmę szkoleniową/doradczą. Chcielibyśmy włączyć narzędzia PRISM do naszych projektów, czy jest to możliwe?

Tak. Firmy szkoleniowo-doradcze współpracują z PRISM Polska i wykorzystują narzędzia w prowadzonych projektach, na zasadach określonych w Programie Partnerskim. Zainteresowanych Programem Partnerskim zapraszamy do kontaktu.

Jestem niezależnym konsultantem/trenerem/coachem, na jakich zasadach mógłbym zacząć stosować narzędzia PRISM?

Samodzielne stosowanie narzędzi PRISM wymaga zdobycia Certyfikacji Praktyka PRISM.
Certyfikację można zdobyć w UK (Kent) lub w Polsce, po odbyciu szkolenia certyfikacyjnego i po zdaniu egzaminu.
Praktyk PRISM otrzymuje wsparcie merytoryczne i techniczne konsultantów w Polsce i UK.
Niezależni konsultanci mogą przystąpić również do Programu Partnerskiego skierowanego do firm doradczych i szkoleniowych.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping